Hírek

Elérhetőségek

Szociális tüzelőanyag hirdetmény

HIRDETMÉNY

SZOCIÁLIS TÜZELŐANYAG (BARNAKŐSZÉN) TÁMOGATÁSRÓL

 

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete alapján az alábbiakról tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot:

Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként legfeljebb 10 q barnakőszenet biztosít annak a személynek, akinek háztartásában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a 100.000 Ft-ot, egyedül élők esetében a 120.000 Ft-ot.

Ugyanilyen mértékű támogatásra jogosult továbbá az a 65. életévét betöltött, egyedül élő személy, akinek jövedelme nem haladja meg a 150.000 Ft-ot.

A kérelmek elbírálásánál előnyben kell részesíteni azt a kérelmezőt, aki az alábbi körülmények közül valamely feltételnek megfelel:

  • települési – elsősorban lakhatási – támogatásra jogosult, vagy
  • aktív korúak ellátására jogosult, vagy
  • időskorúak járadékára jogosult, vagy
  • hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.

Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül egy fűtési idényben, egy alakalommal csak egy kérelmező részére állapítható meg a támogatás. Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.

Nem jogosult szociális célú tüzelőanyag támogatásra az a személy, család, aki

  • erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt két évben fakitermelést végzett, 
  • olyan ingatlanban él, mely barnakőszénnel vagy tűzifával egyáltalán nem fűthető.

Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, támogatás nem kérhető.

A kérelmeket minden év november 2. és 20. napja között lehet benyújtani a Nagyhegyesi Polgármesteri Hivatal hatósági ügyintézőjénél vagy a Nagyhegyesi Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnál, amely a kérelmet haladéktalanul továbbítja a Hivatalhoz. A határidő elmulasztása jogvesztő.

A kérelmek elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik, aki a támogatásról legkésőbb a benyújtási határidőt követő 30 napon belül dönt (vagyis legkésőbb december 20-ig). A döntést követően a Hivatal gondoskodik a tüzelőanyag kiszállításáról.

A kérelem elérhető a Polgármesteri Hivatalban és a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnál. A kérelemhez mellékelni kell:

  • személyi igazolványt, lakcímkártyát,
  • a háztartás jövedelmét igazoló okiratokat,
  • időskorúak járadékát igazoló okiratot,
  • hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetről szóló nyilatkozatot

 

Beadási határidő: 2023. november 20.

Dr. Csősz Péter s.k.

jegyző

Csatolmány(ok):
Kérelem17.84 KB