Hírek

Elérhetőségek

Szociális tüzelőanyag hirdetmény

HIRDETMÉNY
SZOCIÁLIS TÜZELŐANYAG (BARNAKŐSZÉN) TÁMOGATÁSRÓL

 

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2020. (X. 22.) önkormányzati rendelete alapján az alábbiakról tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot:

Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként legfeljebb 10 q barnakőszenet biztosít annak a személynek, akinek háztartásában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a 60.000 Ft-ot, egyedülálló esetében a 80.000 Ft-ot.

A kérelmek elbírálásánál előnyben kell részesíteni azt a kérelmezőt, aki az alábbi körülmények közül valamely feltételnek megfelel:

  • aktív korúak ellátására jogosult, vagy
  • időskorúak járadékára jogosult, vagy
  • települési – elsősorban lakhatási – támogatásra jogosult, vagy
  • hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.

Ugyanilyen mértékű támogatásra jogosult továbbá az a 65. életévét betöltött, egyedülálló személy, akinek jövedelme nem haladja meg a 115.000 Ft-ot.

Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül egy fűtési idényben, egy alakalommal csak egy kérelmező részére állapítható meg a támogatás.

Nem jogosult szociális célú tüzelőanyag támogatásra az a személy, család, aki

  • erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt két évben fakitermelést végzett, 
  • olyan ingatlanban él, mely barnakőszénnel egyáltalán nem fűthető.

Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, támogatás nem kérhető!

A kérelmeket 2020. november 2. napjától 2020. november 20. napjáig lehet benyújtani a Nagyhegyesi Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézőjénél vagy a Szociális, Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnál, amely a kérelmet haladéktalanul továbbítja a Hivatalhoz. A határidő elmulasztása jogvesztő.

A kérelmek elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik, aki a támogatásról legkésőbb 2020. november 30. napjáig dönt. A döntést követően a Hivatal gondoskodik a tüzelőanyag kiszállításáról.

A kérelem elérhető a Polgármesteri Hivatalban és a Szociális, Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnál. A kérelemhez mellékelni kell:

  • személyi igazolványt, lakcímkártyát, TAJ kártyát,
  • a háztartás jövedelmét igazoló okiratokat,
  • időskorúak járadékát igazoló okiratot,
  • hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetről szóló nyilatkozatot

Beadási határidő: 2020. november 20.

 

Dr. Csősz Péter s.k.

jegyző

Csatolmány(ok):
Kérelem283.49 KB