Hírek

Elérhetőségek

Álláshirdetés

Nagyhegyesi Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Nagyhegyesi Polgármesteri Hivatal

Jegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4064 Nagyhegyes, Kossuth utca 2.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Nagyhegyesi Polgármesteri Hivatal vezetése, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX tv. és más jogszabályok által a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt tevékenységek ellátása. A Képviselő testület, a bizottsági ülések előkészítése, az előterjesztések szakmai megalapozásával, a határozatok meghozatalával, a törvényesség megtartásával kapcsolatban.

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 12

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a(z) Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közszolgálati jogviszonyokkal összefüggő helyi szabályokról szóló 9/2010. (III. 18.) önkormányzati rendelete az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         - Magyar állampolgárság,

         - Cselekvőképesség,

         - Büntetlen előélet,

         - Főiskola,

         - Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

         - igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettséggel vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettséggel rendelkezik,

        -  jogi vagy közigazgatási szakvizsgával, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítéssel rendelkezik,

        -  legalább kétévi közigazgatási gyakorlatot szerzett.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

         - Önkormányzati közigazgatási tapasztalat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

         - Közigazgatási vezetői tapasztalat - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        - 87/2019. (IV.23.) Korm.rendelet 1. melléklete szerinti részletes önéletrajz

        - Az iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok, oklevelek másolata

        -  A büntetlen előéletet igazoló, 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány

      - A pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes anyagainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

      - A pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését

        -  A munkakör ellátásával kapcsolatos vezetői, szakmai elképzelések

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bajusz Istvánné polgármester nyújt, a 06/52 367-011 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         - Postai úton, a pályázatnak a Nagyhegyesi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (4064 Nagyhegyes, Kossuth utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NH/3329-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Jegyző.

vagy

         - Személyesen: Hartman Panna kommunikációs referens, Hajdú-Bihar megye, 4064 Nagyhegyes, Kossuth utca 2. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat Nagyhegyes Község polgármestere bírálja el. A kinevezés legfeljebb 6 hónap próbaidő kikötésével történik. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat bármely szakaszában a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

         www.nagyhegyes.hu - 2019. november 12.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. november 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.