Hírek

Elérhetőségek

Pályázati felhívás civil szervezetek 2019

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Nagyhegyes Község Önkormányzata elismeri és támogatja a civil szervezetek helyi közéletre gyakorolt hatását, az önkormányzati feladatok megvalósítása érdekében végzett tevékenységet. Ennek keretében támogatja a kulturális, a közművelődési, az oktatás-nevelési, a szociális és karitatív tevékenységet, a természeti és épített környezet megóvását, a közrend- és vagyonvédelem biztosítása érdekében végzett tevékenységet, a sportolás és egészséges életmód, a prevenció, az egészségmegőrzés és életminőség javítása, a hagyományápolás és az esélyegyenlőség megteremtése érdekében végzett tevékenységet.

 

A kitűzött célok elérése és a civil társadalmi önszerveződés segítése érdekében Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 14/2015. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdése alapján az alábbi pályázati kiírást teszi közzé:

 

Pályázatot nyújthatnak be a Nagyhegyes Község közigazgatási területén székhellyel rendelkező és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó civil szervezet, civil társaság és alapítvány (a továbbiakban: civil szervezet) amely tevékenységét egészben vagy részben a nagyhegyesi lakosok érdekében végzi.

 

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2019. évben 9.750.000 Ft.

 

A pályázatok benyújtásának módja és határideje: A pályázatokat munkaidőben a Polgármesteri Hivatalban lehet benyújtani 1 példányban 2019. március hó 18. napjáig. A pályázat benyújtására a civil szervezet bejegyzett vezetője jogosult az 1. számú melléklet szerinti pályázati adatlapon (az adatlap megtalálható a www.nagyhegyes.hu honlap letölthető dokumentumok menüpontjában).

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 1. pályázó megnevezését, székhelyét, levelezési címét, adószámát,
 2. pályázó számlavezető pénzintézetének megnevezését és a pályázó számlaszámát,
 3. igényelt támogatás célját, a felhasználás módját és az igényelt összeget.

 

A támogatás célja irányulhat a civil szervezet működési kiadásainak fedezésére, így különösen üzemanyagköltségre, a tevékenységéhez szükséges eszközbeszerzésre; egyéb fenntartási és üzemeltetési anyagok beszerzésére: a működési célt szolgáló berendezés, vagy gép használatához szükséges egy éven belül elhasználódó anyagok, irodai eszközök beszerzésére, javítási és karbantartási költségre, bankköltségekre, bérekre és járulékokra, közüzemi díjakra, pályázati önerő biztosítására.

 

A pályázathoz csatolandó mellékletek:

 1. a civil szervezet alapdokumentumainak a képviselő által hitelesített másolata,
 2. a tárgyévet megelőző évről készített beszámoló, közhasznú szervezet esetén közhasznúsági jelentés letétbe helyezéséről kiadott bírósági igazolás, illetve elektronikus letétbe helyezéséről szóló dokumentum,
 3. pályázó nyilatkozata a Knyt. 6. § (1) bekezdés szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról,
 4. a pályázat beadásának napjára vonatkozó adószámla kivonat.

 

A beérkezett pályázatokat a pályázati határidő leteltét követő 30 napon belül a Képviselő-testület bírálja el.

 

A Képviselő-testület a pályázatok elbírálása során különös tekintettel veszi figyelembe, hogy

 1. a pályázat megfelel-e a rendeletben foglalt tartalmi és formai követelményeknek,
 2. a civil szervezet milyen mértékben működik közre az önkormányzat kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatainak ellátásában,
 3. a civil szervezet tevékenysége mennyiben szolgálja a rendelet 1.§-ában megfogalmazott célokat, alapelveket;
 4. a civil szervezet pályázatában megfogalmazott célkitűzés milyen mértékben szolgálja a köz javát,
 5. a megvalósítandó cél elérése reális-e, rendelkezik-e a szükséges feltételekkel, azokat elő tudja-e teremteni.
 6. A civil szervezet a korábbi években határidőre eleget tett-e elszámolási kötelezettségének.

 

Nem részesíthető támogatásban a pályázó, ha

 1. az önkormányzattól az előző évben kapott támogatással nem, vagy nem megfelelően számolt el,
 2. a pályázati dokumentáció nem tartalmazza a rendelet 7. § (3) és (4) bekezdésében foglaltakat,
 3. lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van,
 4. a pályázó vonatkozásában a Knyt. 6. § szerinti összeférhetetlenség áll fenn.

 

A civil szervezetek részére megállapított támogatásról szóló tájékoztató a támogatás céljának, valamint összegének megjelölésével a nyilvánosság biztosítása céljából a település honlapján közzétételre kerül.

 

A civil szervezet a kapott pénzügyi támogatás felhasználásáról írásban köteles elszámolni, a tárgyévet követő év január 31-ig.

 

 

Nagyhegyes, 2019. március 03.

 

 

                                                                                   Nagyhegyes Község Önkormányzata