Hírek

Elérhetőségek

Pályázati felhívás ingatlan értékesítésére (0190/7 hrsz.)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Nagyhegyes Község Önkormányzata a Nagyhegyes Község nemzeti vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 13/2012. (IV. 19.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) alapján a következő pályázati felhívást teszi közzé:

1. Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló, Nagyhegyes külterület 0190/7 helyrajziszámú, 36.585 m2 területű, kivett telephely művelési ágú, közművesítetlen ingatlanát értékesítésre felajánlja.

A terület kikiáltási ára:

1.500 Ft/m2 + ÁFA, összesen 54.877.500 Ft + ÁFA

2. A Képviselő-testület kiköti, hogy az iparterületen legalább 5.000 m2 alapterületű ipari, kereskedelmi, raktározási vagy logisztikai zöldmezős beruházást kell megvalósítani legkésőbb az ingatlan birtokba vételétől számított 5 éven belül. Amennyiben a legalább 5.000 m2 nagyságú épület-beruházás létesítése nem valósul meg az adott határidőig, úgy az önkormányzatot az egész terület vonatkozásában ezen pontban meghatározott határidőt követő egy évig a nettó eladási árnak megfelelő bruttó áron visszavásárlási jog illeti meg, amelyet az érintett ingatlan tulajdoni lapjára be kell jegyeztetni.

3. A megvalósított beruházásnak eleget kell tennie a hatályos magyar és európai uniós környezetvédelmi előírásoknak. A beruházás keretében a beruházónak legalább 20 fő új munkahelyet kell teremteni.

4. Az ingatlanok közművesítetlenek, a beruházót terheli az ingatlanokon a villamosenergia-hálózat, a vezetékes ivóvíz- és szennyvíz kiépítése, a bel- és csapadékvíz elvezetésének szabályszerű megvalósítása.

5. Az ingatlan mezőgazdasági művelésből kivont, régészeti lelőhellyel érintett terület.

6. Az ingatlanról további információt Bajusz Istvánné polgármester ad a 06-52/367-011-es telefonszámon vagy ügyfélfogadási időben személyesen a Nagyhegyesi Polgármesteri Hivatalban (4064 Nagyhegyes, Kossuth u. 2.).

7. Az ajánlattevő az ajánlatát zárt borítékban, cégszerű aláírással 1 (egy) papír alapú példányban közvetlenül személyesen vagy postai úton 2020. november 09. (kedd) 12.00 óráig köteles benyújtani a Nagyhegyesi Polgármesteri Hivatalban (4064 Nagyhegyes, Kossuth u. 2.). A külső borítékon fel kell tüntetni továbbá a következő megjegyzést: "0190/7 hrsz-ú iparterület vételi ajánlat - Ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel!".

Ajánlatot az a pályázó nyújthat be, aki a pályázati szándékát a Polgármesteri Hivatalban legkésőbb 2020. november 05. (csütörtök) 16.00 óráig beérkezően írásban bejelenti, továbbá ezen időpontig az önkormányzatnak az OTP Banknál vezetett 11738084-15372923 számú számlájára 5 millió Ft szerződéskötési óvadékot befizet. Az óvadék után az önkormányzat kamatot nem fizet. Az óvadék a nyertes pályázó esetében a vételárba beszámításra, a többi pályázó részére visszafizetésre kerül.

8. Az érvényes ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát:

- a pályázati felhívásban és a rendeletben foglalt feltételek elfogadására,

- az általa vállalt szolgáltatásokra és kötelezettségekre,

- a vételár vagy ellenszolgáltatás összegére,

- az ajánlati kötöttségre vonatkozóan (legalább 60 nap).

9. A pályázat elbírálásának legfontosabb szempontjai:

- megajánlott vételár mértéke,

- a foglalkoztatni kívánt személyek száma,

- a megvalósításra tervezett beruházás nagysága, volumene,

- a megvalósítás határideje, hatása, illeszkedése, a település adottságaihoz,

- az iparterület többi ingatlanához való kapcsolódás szintje,

- előnyt jelent: termelőtevékenységet végző beruházás, megújuló energia hasznosítása, valamint egyéb környezetvédelmi szempontok érvényesítése.

10. A beérkezett, érvényes ajánlatokat Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. november 18. napján tartandó ülésén bírálja el. A kiíró a pályázat kiírásakor fenntartja a jogot, hogy egyik ajánlattevővel se kössön szerződést, és ilyen módon minősítse a pályázatot eredménytelennek.

Nagyhegyes, 2020. október 22.

 

Nagyhegyes Község Önkormányzata